BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Tổ Công tác xã hội

TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI

SOCIAL WORK UNIT

 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.825.5954

 

    Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba được thành lập theo quyết định số 52/QĐ-VNCB-TCCB của Giám đốc bệnh viện ngày 28/4/2018. Tổ có 3 thành viên: 01 tổ trưởng, 01 chuyên gia và 01 thư ký

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bs. Nguyễn Trung Nghĩa

Tổ trưởng

(Tháng 4/2018 – nay)

 

Ảnh tập thể cán bộ Tổ Công tác xã hội

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại Bệnh viện phù hợp với đặc thù của đơn vị cũng như quy định của ngành.

    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng/lần và đột xuất( nếu có yêu cầu)

    Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng kế hoạch tổng hợp và phòng điều dưỡng để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

    Chịu sự quản lý về nhân sự, ngày giờ công lao động của phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với khoa phòng nơi cán bộ tổ Công tác xã hội trực thuộc để chấm công ngày làm thực tế, bình bầu thi đua cũng như nhận xét đánh giá cuối năm.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Nhân lực: Đào tạo và rèn luyện, hướng dẫn về các kỹ năng tư vấn hỗ trợ khách hàng.

    Tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp hỗ trợ bệnh nhân.

    Về thông tin phản ánh đường dây nóng: Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử, thái độ của nhân viên y tế