BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Ban Giám đốc

 

 

TS.BS. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

GIÁM ĐỐC

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

TS.BS. NGUYỄN KHÁNH LONG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

THS.BS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ GIÁM ĐỐC