BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Ban Giám đốc

 

 

 

 

TS.BS. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

GIÁM ĐỐC

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

 

           

        TS.BS. NGUYỄN KHÁNH LONG

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

        THS.BS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

                 PHÓ GIÁM ĐỐC