Bệnh Viện Hữu Nghị Việt nam - Cu Ba
Vietnam - Cuba Friendship Hospital

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở y tế hà nội năm 2019

THÔNG BÁO:

về Quyết định, Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

 

Chi tiết văn bản xem chi tiết tại đây:

ThongBaoTuyenVienChuc2019

QuyetDinhBanHanhKeHoachXetTuyenTuyenvienchuc

QuyetDinhBanHanhKeHoacjThiTuyenVienChuc2019

QuyDoiCHungCHiTInHocNgoaiNguCV3755

Huongdanquydoichungchitinhocngoaingu

Kehoachthituyenvienchuc2019

ThongBaoCongkhaivanbantuyenvienchuc2019

KHxettuyenvienchuc2019

ThongBanThiTuyenVIenchuc2019

ThongBaoXettuyen4661